POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA NA TEMO UREDBE O METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA IN ODGOVORI NANJE

Prikaži vse / Skrij vse

fold faq

Kaj je potrebno upoštevati pri oblikovanju cen?

Pri oblikovanju cen javnih služb varstva okolja se upoštevajo načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovani stroški ter prihodki izvajalca za naslednje obdobje. Izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno opravljenih storitev. Izvajalec za uporabnike najmanj enkrat letno ugotovi količino opravljenih storitev. Ugotovljena razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno in dejanska količina opravljenih storitev ter morebitna pomoč občine izvajalcu v preteklem obračunskem obdobju, se v elaboratu upoštevajo pri izračunu predloga predračunske cene za naslednje obdobje in se ne vrača uporabnikom v obliki denarnega vračila.

 

Category: oblikovanje_cen
fold faq

Kako enotno ceno razdeliti na fiksni in variabilni del?

Če veljavna cena storitev posamezne javne službe ni bila oblikovana v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09, v nadaljevanju pravilnik), to pomeni, da ni bila razdeljena na fiksni in variabilni del. V tem primeru je potrebno za potrebe določitve odstotka dviga cene najprej ceno razdeliti na fiksni in variabilni del. V ta namen se smiselno upošteva 29. člen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, v nadaljevanju uredba), ki določa preračun cene. To pomeni, da se za količino opravljenih storitev posamezne javne službe in prihodke iz naslova opravljanja storitev posamezne javne službe upošteva tisto leto, za katero je velja ta cena, ki se spreminja.

Ko je stara cena razdeljena na fiksni in variabilni del se nobeden od delov cene ne sme povečati za več kot 30% v nasprotnem primeru je potrebno ceno uveljaviti na način kot določa 5. člena uredbe (elaborat).

 

Category: oblikovanje_cen
fold faq

Ali so lahko cene komunalnih storitev subvencionirane?

Občina določi potrjeno ceno posamezne javne službe in morebitno subvencijo, izvajalec pa oblikuje in objavi cenik, ki vsebuje potrjeno ceno, znižano za morebitno subvencijo, na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način. Potrjena cena, znižana za morebitno subvencijo, je zaračunana cena, ki jo plača uporabnik. Zaračunana cena se uporabnikom na računih prikazuje enotno, skladno s prilogo 2. Če občina določi potrjeno ceno, ki ne omogoča plačila celotne najemnine, mora za razliko oblikovati subvencijo iz proračuna občine.

 

Category: oblikovanje_cen
fold faq

Kakšna je ureditev glede posebnih storitev?

Izvajalec lahko v soglasju z lastnikom infrastrukture opravlja posebne storitve za osebe, ki niso uporabniki storitev javne službe, ali opravlja posebne storitve z uporabo javne infrastrukture, ki niso obvezne storitve javne službe. Pri izračunu cene storitve javne službe se prihodki od opravljanja posebnih storitev upoštevajo tako, da se znižajo stroški opravljanja javne službe.

 

Category: oblikovanje_cen
fold faq

Ali je, v primeru, da bi se cena povečala za več kot 30%, potrebno pridobiti soglasje ministrstva?

S 1.1.2013 je začela veljati uredba, ki v prehodnih določbah drugega odstavka 31. člena določa, da: »Ne glede na določbe te uredbe lahko izvajalec, ki ima na dan uveljavitve te uredbe za ceno izvajanja storitev posamezne gospodarske javne službe iz 1. člena te uredbe soglasje pristojnega občinskega organa, uveljavi v tem soglasju navedeno ceno. V primeru, da v tem soglasju navedena cena presega 130 odstotkov sedaj veljavne cene, mora pristojni občinski organ pred potrditvijo in uveljavitvijo cene predhodno pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za okolje, o ustreznosti oblikovanja cene.«.

 
Pogoj predhodne pridobitve soglasja ministrstva iz drugega odstavka 31. člena se nanaša na prehodno obdobje, ki je poteklo 1.1.2013. Za uveljavitev povišanja cene za več kot 30% v skladu z drugim odstavkom 31. člena uredbe mora izvajalec občinske gospodarske javne službe varstva okolja do 1.1.2013 razpolagati s soglasjem pristojnega občinskega organa na ceno, ki jo želi uveljaviti, pred tem pa bi moral pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za okolje, o ustreznosti oblikovanja cene. V primerih, ko dvig cene presega 30%, je potrebno za uveljavitev cene pripraviti elaborat in upoštevati določbe 5. člena uredbe, ki med drugim določa, da ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.

 

Category: oblikovanje_cen
fold faq

Ali se lahko začne uporabnikom zaračunavati novo ceno storitev javne službe od 1.1.2013 dalje?

Pod pogojem, da dvig cene ni višji od 30%, lahko izvajalci (komunalna podjetja), ki imajo oblikovano ceno v skladu  s pravilnikom in imajo na dan uveljavitve Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, v nadaljevanju uredba), to je 1. januarja 2013 za to ceno tudi soglasje pristojnega občinskega organa, uveljavijo v tem soglasju navedeno ceno od 1. januarja 2013 dalje, brez pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva. To pomeni, da pozitivno strokovno mnenje ministrstva ni potrebno.

 
V primeru, ko dvig cene presega 30%, je potrebno za uveljavitev cene pripraviti elaborat in upoštevati postopek, kot ga določa 5. člen uredbe, ki pravi: »ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev«. Omejitev dviga cene velja ne glede na to, ali je bilo pozitivno strokovno mnenje ministrstva pridobljeno ali ne.

 

Category: oblikovanje_cen
fold faq

Ali se lahko cene dvignejo (skladno z uredbo z dne 31.12.2012) za 30%, tudi če je občinski organi podal soglasje k ceni, ki je višja od 30%?

Če je komunalno podjetje v prehodnem obdobju (do 1.1.2013) dobilo soglasje pristojnega občinskega organa za ceno, ki pomeni dvig cene za več kot 30%, komunalno podjetje ne more uveljaviti cene, ki je različna od cene, navedene v soglasju. Torej komunalno podjetje ne more samo odločiti, da bo uveljavilo dvig cene le za 30%. Uredba jasno določa, da izvajalec lahko uveljavi le ceno, navedeno v soglasju.

 

Category: oblikovanje_cen
fold faq

Kako morajo biti cene prikazane pri javni službi zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov?

Pravilnik je določal, da je enota količine storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov masa (kg) komunalnih odpadkov, ki jih uporabniki storitev prepustijo izvajalcu javne službe. Sodilo za razdelitev količine storitev na posameznega uporabnika je velikost zabojnika in število odvozov. To pomeni, da je cena izražena v EUR/kg in ne v EUR/liter. Velikost zabojnika in število odvozov je samo sodilo, ki se ga uporablja za določitev količine opravljene storitve posameznemu uporabniku. Uredba v prvem odstavku 23. člena določa, da se predračunska cena v delu, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, in v delu, ki se nanaša na stroške javne infrastrukture, oblikuje na kg opravljene storitve iz prvega odstavka prejšnjega člena (zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov) in se uporabnikom zaračuna glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza.

 

Category: oblikovanje_cen
fold faq

Zakaj se obračunava omrežnino za javni službi oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode glede na faktorje oziroma premere vodomerov?

Faktorji, določeni v predpisih, ki urejajo metodologijo za oblikovanje cen in po katerih se določa omrežnina za obe javni službi glede na vgrajen premer vodomera za oskrbo s pitno vodo, služijo za porazdelitev celotnih stroškov, ki so vključeni v omrežnino, med posamezne uporabnike javne službe oskrbe s pitno vodo. Potrebno je izpostaviti, da bi drugačen način porazdelitve stroškov pomenil povečano finančno obremenitev uporabnikov z obračunskimi vodomeri z manjšim premerom (kar se v praksi nanaša večinoma na gospodinjstva) in zmanjšano finančno obremenitev uporabnikov z obračunskimi vodomeri z večjim premerom.

 

Category: oblikovanje_cen
fold faq

Kako je sestavljena cena storitve gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo?

Cena, ki jo potrdi pristojni organ občine, se imenuje potrjena cena storitve javne službe, in je sestavljena iz omrežnine ali cene javne infrastrukture ter iz cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe. Občina lahko določi tudi subvencijo, s katero uporabnikom storitev pokrije določen del potrjene cene. Zaračunana cena storitve javne službe je tako potrjena cena, zmanjšana za morebitno subvencijo, in jo za storitev iz 1. člena te uredbe plača uporabnik.

 
Cena storitev javne službe oskrbe s pitno vodo je v uredbi sestavljena iz fiksnega (omrežnina) in variabilnega (vodarina) dela. Dopolnitev uredbe določa poenostavljen postopek dviga cene v prehodnem obdobju za največ 30%. Zato se omejitev dviga cene nanaša tako na variabilni (vodarina), kot fiksni (omrežnina) del cene. Na ta način bo tudi dosežen namen uredbe, ki je preprečitev pretiranega dviga cen. V nasprotnem primeru, bi se lahko v nekaterih primerih samo iz naslova fiksnega dela cene povečale za več kot 30%.

 

Category: oblikovanje_cen